JK__0009 (3)

Screen Shot 2018-07-11 at 21.08.15

amit kishore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJMA (UK) Central Committee Office bearers 2018-2021

PATRONS

 • Dr S N Verma
 • Dr Dhuni Soren
 • Dr Vijoy Kumar Singh
 • Dr Shivendra Sinha
 • Prof Chandra Mohan Kumar
 • Arun Mishra
 • Sitaram Chaudhary
 • Vinod Chaudhary

President Prof Anand Prakash

Immediate Past President – Dr Ganesh Sarin and Mr Arun Sinha

Vice President Mr Rajiv Ranjan Das

Secretary Dr Amit Kishore

Joint Secretary – Dr Prateush Singh

Treasurer – Mr Prateek Akhoury

Joint Treasurer – Dr Praveen Jha

Executive Committee members

 • Dr Sanjay Kumar
 • Dr Anil Sharma
 • Dr Divya Prakash
 • Dr Prakash Sahay
 • Dr Kaushik Mukhopadhaya
 • Dr Anil Kumar Trivedy
 • Dr Arun Kumar Jha
 • Dr Baxi Neeraj
 • Dr J P Narayan
 • Dr Satish Shekher
 • Dr Akhoury Ajoy Shanker
 • Dr Sri Krishna Singh
 • Dr Sarah Sandalya
 • Dr Manishwani Chaudhary
 • Dr Rajat Gupta
 • Dr Sanjay Sinha
 • Dr Basant Chaudhary

Election Commissioners

 • Dr Sanjay Arya
 • Dr Rakesh Singh
 • Dr Vireshwar Singh